Historia

Antuna Gård bildades i början av 1800-talet av två tidigare sammanslagna gårdar i den dåvarande byn. Egendomen ägdes vid denna tid av krigskommissarien Carl Gustav Almquist, far till författaren Carl Jonas Love Almquist.

1868 köptes Antuna av Carl Frans Lundström som tillsammans med sin bror Johan Edvard Lundström under slutet av 1800-talet hade lagt grunden till Jönköpings Tändsticksfabriks AB. 1881 byggdes ett nytt corps de logi samtidigt som Antuna blev huvudgård i ett storjordbruk som även omfattade granngårdarna Bisslinge och Älvsunda samt flera mindre gårdar i Sollentuna landskommun

Antuna övergick senare till Carl Curman, Lundströms barnbarn.  1935 köpte Carl Curman även Edsby och skapade då grunden för det som idag är Antuna Gård. Gården finns alltjämt kvar i familjen Curmans ägo. Idag drivs den av Johan Curman som därmed är 6:e generationen på Antuna.

 

 Fakta om Antuna

Totalt areal ca 1000 ha
Skogsmark 550 ha
Åkermark 250 ha35 privat hyresgäster
Många olika företagskunder
Över 70 byggnader

Huvudbyggnaden

Huvudbyggnaden, som uppfördes 1881 av Carl Frans Lundström efter ritningar av arkitekt Fritz Eckert, har genomgått flera om- och tillbyggnader. Sin nuvarande nyklassicistiska stil fick huset 1918 då den dåvarande ägaren, Carl G. Curman, dotterson till C.F. Lundström, lät omgestalta herrgården med Sigurd Curman och Erik Fant som arkitekter. 

 

 
Bild+3.jpg

Ekonmibyggnaderna

Antunas ekonomibyggnader ligger samlade norr om allén, strax utanför herrgårdens grindar. Huvuddelen är uppförda omkring 1880. Särskilt anmärkningsvärda är ett stort tidstypiskt magasin i liggtimmer, som idag även utgör företagets logotype, och ett vagnslider med gårdens vällingklocka från 1804 på taknocken. Till gården hörde även en smedja och en kombinerad kvarn och såg

 

 

Statarbostäderna på Antuna

Ovanligt många statarbostäder är bevarade vid Antuna i dag. Det är enkla faluröda trähus från slutet av 1800- och början av 1900-talet. De flesta inrymmer två lägenheter med separata ingångar. De många arbetarbostäderna och många anställda var nödvändiga på en stor gård vid tiden före 1930-40-talet genom den låga mekaniseringen. Det stora antalet anställda och barnrika familjer gjorde att gården såg det nödvändigt att bygga en egen skola för att barnen skulle få sin skolgång i närheten av hemmet. Skolbyggnaden, belägen norr om allén vid järnvägen, finns fortfarande kvar. Huset stod klart år 1900 och användes som skollokal fram till mitten av 1930-talet.